WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 群星 - 经典101(新艺宝25周年+正东15周年庆典)6CD 2010 APE整轨

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13087
发表于 2017-12-5 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
back.jpg cover.jpg
+ A3 p4 `: v$ j0 y inside.jpg / f- g9 d& ~+ A2 S0 B0 }

) f$ ?5 c- q" [$ k0 F& Y  Y, ?
! f3 L: F" x- ?+ W- l& X1 v- L8 l专辑名称:新艺宝25周年+正东15周年经典101
) q9 F) G- \: M/ K专辑艺人:群星0 |" m3 ^6 G! x; s3 {  f
唱片公司:环球唱片% }3 Q. t: r1 {/ z& ?5 V4 \
唱片编码:8899465* h8 i! p$ c1 e: W8 n; h  l  n
发行时间:2010年10月29日6 W8 e5 j* g" J* V# @9 E- t
专 辑 数:6CD
& ~$ J0 f6 }2 U7 W! e资源品质:APE/整轨
. N' y; I7 v* E  e" r$ [0 r0 \3 P6 Z9 z- ^* K
专辑简介:
0 \  y; l+ I. N# l+ v" |) }
5 A2 S. f: n5 W' c  A【新艺宝 25周年 + 正东 15周年经典101】两套品牌周年经典101-6CD% C  |% |6 l* p$ W
超过130位不败巨星
& s4 A, q* |- m+ e( {! z! A精选101首经典金曲
3 S8 @6 k# A( {; W2 B洗尽铅华听天籁 爱琴海九年珍藏 岁月在流逝,落叶在飘零, 那些沉淀多年的歌声,仿佛唱了许多年, 但风情依旧,散发着诱人的芬芳,令人难于忘怀。 听那些经典的歌曲, 品品那些琅琅上口的歌曲, 不变的旋律,感受一下过去的情怀, 也许往事依稀,也许感慨涌上心头……
$ v5 Z/ ?, M+ R" _. y
- M: K' S  n6 b专辑曲目:# p" E& p) T. v' w8 F
3 K0 |3 B. N8 r
DISC 1) n; [6 f& X, p4 _* d( t

- Y5 Y% O; k; P7 \2 N, e01. 最紧要好玩 -许冠杰
9 T* p( A! J5 b& i7 B02. 再不易忘记 - 开心少女组# }1 \2 `( ]$ N* n7 A: y
03. 劲舞 Dancing Queen - 麦洁文
. y+ @6 R5 Q6 A4 ~6 n04. 迷途 - 太极/ W# f7 F8 M; T  O" l
05. Celia - 太极8 j6 b; ^6 @. h" l' Y
06. 无心睡眠 - 张国荣% A' K2 i. g' Z2 C
07. 倩女幽魂 - 张国荣
& C, s# b- y: r; T08. 沉默是金 - 张国荣/ 许冠杰$ c" M* c: V" V
09. 有缘的话 - 王靖雯 独白:陈小宝2 J" N3 M$ i) j( A4 b- u( q. ?
10. 留给最爱的说话 - 张丽瑾 独白:郑丹瑞1 e8 p8 \$ @$ w' Y9 Q7 x" e
11. 只因喜欢你 - 周美茵/ 林海峰: z) f- J; H6 a  I' K/ [1 ~
12. 兜风心情 - 柏安妮/ 张国荣: e5 ~! X' {" n) I; E1 m3 L- b) W- U
13. 岁月无声 - 麦洁文! k( V' W& y$ _1 |" o3 O! D
14. 忧伤都市 - 浮世绘
" c: M1 Y5 \5 S8 l$ F15. 月满繁星夜 - 浮世绘9 V( k: f' F& [, B) h
16. 真的爱妳 - Beyond& z6 ?4 H; R/ J
17. 飞砂风中转 - 周润发
. u4 T% b$ l! k( [: E+ Q
3 H* Z. J% w) Y: LDISC 2; \) k! O* l  e, j4 i* ^, K

7 {4 @1 K  D. d01. 阿郎恋曲 -许冠杰
, g& f$ K8 T9 o, U1 U1 v02. 也许不易 - 李健达
: _& Y# _' G4 j, ?" N6 h* |03. 黄昏恋人 - 黄翊' O. B  ^0 Y+ k4 D( M  N9 |1 h, t
04. 唱不完的歌 - 刘汉乐/ 方季惟 / 黄翊 / BEYOND / 王靖雯
4 e" z+ z0 N8 `' s9 h0 J, A. W3 ~05. 沧海一声笑 - 许冠杰- r+ ]& b8 B# T: q
06. 灰色轨迹 - Beyond
0 E. ^( \$ n$ k; p07. Amani - Beyond: K8 H4 u& n6 ^! e
08. 一冷一热 - 甄楚倩7 @; ?- r! e) v- ^5 ]/ c$ L5 Y4 E
09. 执迷不悔(国) - 王靖雯
7 A4 v* a0 c2 t# M3 _10. 广播道fans杀人事件 - 软硬天师
) T. c1 ^; R) P' K! O% ]; ?8 H11. 请勿客气 - 软硬天师/王菲* |& h/ l; o" g/ S- V' C: w
12. 爱式 - 软硬天师/黄耀明
, r7 b% x, p; B7 Y& U5 L13. 容易受伤的女人 - 王靖雯2 h9 q& r" \/ u9 e6 {: D
14. 假使有日能忘记 - 苏永康0 D# U! W; i  Q
15. 男人不该让女人流泪 - 苏永康
# n) b: F) T! I) Z; ]: t" V5 n5 a16. 春光乍洩 - 黄耀明
* `8 c% Q) D; E4 y5 s17. 万福马利亚 - 黄耀明/关淑怡5 X; C1 c4 r' j, I

) M9 m, o* y# E; xDISC 3
+ \# G! @! D6 x% j% o+ G! R* R# n( e( N) a2 C
01. 打开天空 - 陈晓东/ 邱颖欣/ 陈建颖/ 陈慧琳
, ^7 [% i+ d8 ^02. 一切很美只因有你 - 陈慧琳
  F& C5 Y" r5 s5 R/ @8 J$ T03. 第一次我想醉 - 容祖儿8 D" Q8 I0 b8 M" |' P1 F' [0 O, Z
04. 真情细说 - 李乐诗: u' x; C. d0 [) ]- R# T
05. 难道你都记不起 - 古巨基/ 陈慧琳. q& M# n8 {+ A! g( a
06. 风花雪 - 陈慧琳; Z* ^* p# O5 k; \) M
07. 纪念日 - 陈慧琳/ Dry2 z2 P$ j# a2 o( w
08. 一首合唱的歌 - NC Girls
( `9 @: t0 @# j4 \" @& ~09. 的士够格 - 林海峰
1 f2 i- s6 t; M% G) i0 K10. 我的天我的歌 - 许志安
5 F3 M- e& z  ^" b) @! y. A3 C. @11. 约定 - 王菲4 E0 z' r* A! f3 a( Z. H! G# y% Q+ e
12. 放弃世界 - 雷颂德, a' K" @3 E. e  o1 K/ s
13. 一千种快乐 - 许志安/黄耀明/苏永康/邓建明/DRY/陈慧琳/李乐诗/胡蓓蔚
% }  F& p/ n, I! s6 c+ O14. 等了又等 (国) - 陈洁仪
( R- \- @/ H( R15. 玩味 - 陈慧娴6 F9 J. @: U/ O0 D( I
16. 距离 - 陈慧娴
1 P- G8 s" p! @1 v7 H$ K* f17. 二人行一日后 - 许志安- C# o9 ?* _/ \, `6 h( r+ a
18. 爱妳 - 许志安; V; w/ h0 [$ ?1 b2 ^
" C- Z! t- [/ B
DISC 4
3 j, y9 ?& X9 E1 B+ j$ v
8 f8 V" X2 B/ j7 |( B- N01. 甲乙丙丁 -张学友/郑中基/许志安
, n# b/ @6 O& H' D4 l/ T; o% l0 s02. 越吻越伤心 - 苏永康6 b# C" ^5 f' u* ~6 e/ g, b
03. 来夜方长 - 陈洁仪/苏永康! m3 |# v. Q) e/ _
04. 好时代 - 林海峰3 F! g" v$ B: |. ]
05. 你不识爱我 - 吴奇隆0 ]- h2 p& g& \5 q. R' g. L
06. 都是你的错 - 陈慧琳/郑中基
: Y& D/ T1 v  q- v3 A07. 教我如何不爱他 - 许志安/叶德娴/ {! s% o. `0 F2 ~; y
08. 对你太在乎 - 苏永康/陈慧琳3 C) ?, y; W; q
09. 真心真意 - 吴国敬/许志安
9 M0 t+ ]3 }: {! a, n5 q$ ^10. 其实我深深爱着你(三个男人一个虚) - 吴国敬/邓建明/唐奕聪' e: R7 V( A$ s  O
11. 点够喉 - On-Line
4 I. b; ^0 J+ O7 w  A12. 祝君好 - 张智霖' R) {+ L! Y3 E1 T* \; }% R4 T( ?) ]
13. 花花宇宙 - 陈慧琳
0 C& m! l5 b& ?, k$ K0 K2 D14. 自己发电 - 许志安/苦荣/ 小苦妹/苦佬/陈慧琳
% R* R2 M7 z7 w( L; T- b$ C15. 将生活留给自己 - 苏永康/ 李彩桦/ 许志安/陈慧珊/雷颂德
+ e! v2 `3 U; f2 c. [$ o16. 好狗 - 林海峰/黄贯中5 ^/ {, S0 v& e( B& p- Q4 E0 @
3 S) `: x1 n  J  I4 L1 ]: P/ k) @$ p
DISC 5
- r8 w* H3 P* c4 \+ t' G. l# _4 f" o- j; S, `+ z
01. 姊妹 - 杨千嬅
, M" t' ]! j% h( w02. 最爱演唱会 - 陈慧琳; n: W  E5 }! V; K# _' _4 q
03. 烂泥 - 许志安
: v) T% @4 {! V- U04. 爱不出口 - 林保怡
, x8 [" V6 w5 q7 p. m# k' z05. 不知不觉 - 林保怡/陈洁仪  `; f' N4 M# Z* R, I, x/ _
06. 就是这么爱你 - 方力申
/ }0 S$ O, I" D6 J6 W1 e07. 意犹未尽 - 李彩桦/苏永康
0 M4 c% q: \- q& ~- R08. 苦口良药 - 陈慧珊/许志安4 K& I5 g& M5 K3 n' R: N$ `2 p
09. 可惜我是水瓶座 - 杨千嬅- |8 l# z" V2 L2 w8 g$ f' Z
10. 小飞侠 - 杨千嬅/蔡德才
0 V% _6 t: N* C11. 记得忘记 - 林峯; M/ P+ O. K4 S" P3 K) V% u
12. 芳华绝代 - 梅豔芳/张国荣# p. c0 [- j) d" p! H" X
13. 相爱很难 - 梅豔芳/张学友
% p. i" }" F9 W14. 心寒 - 郑中基/邓健泓
" o: n. ~7 e6 j; ?15. 一周年 - 方力申
$ ^0 `: O( d: r, G$ T- S16. 讨你厌 - 戴辛尉2 N& l) z1 j+ \% d" F
17. I Believe - 叶文辉
5 t+ @/ Q! F; ]$ E3 F
! _0 i5 i0 x7 ?; NDISC 6
( s& h" ]0 X  N! I; ]7 b
/ T! \  m8 a. d9 M$ S01. 长空 - Beyond
* ^1 R( U& w* [' @4 ~, _* T02. 美中不足 - 许志安/叶德娴
& F: J7 R2 ?* l03. 思觉失调 - 刘浩龙! \% [& H. q' |8 F; _/ P
04. 夕阳无限好 - 陈奕迅. A. R* N3 x! U/ b- |  E: }
05. 天下太平 - 陈奕迅/张学友
& E9 l7 V7 z4 R  J/ f- X06. 再见亦是恋人 - 孙耀威/车婉婉
0 j; J8 a$ v2 ~+ D6 o! ]07. 斗苦 - 许志安/邓健泓
0 a; q* J; w' v08. 劫数难逃 - 陈小春- D# c2 o3 Q7 |. A
09. 沧海遗珠 - 刘浩龙/谢安琪, t( O/ i, _$ J
10. 沙尘滚滚 - 陈小春/ 陈慧琳合唱6 c1 d" ?+ K$ K+ `8 g0 o
11. 思前恋后 - 孙耀威
& m' Q+ g' N6 O! v+ m12. 你当我什么 (Reprise Version) - 关楚耀
2 L  v0 A9 B, \9 I8 h8 D: I13. 囍帖街 - 谢安琪
1 A! {, ]: d' ~5 |8 D* l14. 想太多 - Mr# K+ u7 Z2 ]0 n4 r
15. 大开色界 - 刘美君 Featuring 林海峰& D$ q# C1 q+ u) O0 @
16. 面包生命 - Swing
( `' z1 R7 T* L% I7 t) f# V+ F$ e, n# P$ O' j
- a( k; k( b/ q+ g; y- S4 M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! l9 e) Y( ]; _

' f! V& a: x6 s1 P6 |' `, D9 g: r; p  S. L) B0 v
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2017-12-6 01:40:03 | 显示全部楼层
看看分享一下3 y3 i0 _( Q( @7 U+ ]  K( n0 c6 W5 Y# U
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2017-12-6 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下啊( W7 K6 k# x* `) ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

2

主题

16

帖子

171

积分

1.3T

Rank: 2

积分
171
发表于 2017-12-7 14:01:31 | 显示全部楼层
看看分享一下' K; y& l% w9 R4 t, d( {
回复 支持 反对

使用道具 举报

00128

VV5

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

19

帖子

228

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2017-12-10 01:06:57 | 显示全部楼层
下载地址?3 J9 ^4 X/ l1 o2 E4 |. d! ~
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

5

帖子

38

积分

1.0T

Rank: 1

积分
38
发表于 2017-12-12 22:30:07 | 显示全部楼层
?????2 C: {5 y& J5 Q% u3 l
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

6

主题

29

帖子

202

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2017-12-13 22:31:58 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢- e- c& F2 z0 d
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

00333

VV5

参加活动:0

组织活动:0

8

主题

103

帖子

508

积分

2.0T

Rank: 4

积分
508
发表于 2017-12-18 19:58:01 | 显示全部楼层
喜欢,看看能不能下载
/ K3 J( v; o7 v3 C) V$ J2 v* [# J* ?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

4

帖子

25

积分

1.0T

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2017-12-20 08:07:13 | 显示全部楼层
下载地址在哪里
* |% o; B6 O3 s+ C+ F/ {
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
发表于 2017-12-22 21:17:22 | 显示全部楼层
听一听,支持,支持
. Y' ?( a2 `. z3 R3 S' n$ D1 O$ E
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则